Logo
(Po-Pá, 6-15 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Z&Z Dřevohostice s.r.o., IČO: 25830996, se sídlem Dolní 469, 751 14 Dřevohostice.

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost mezi prodávajícím a kupujícím, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo výkon své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

1 VADY ZBOŽÍ

1.1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc

1.1.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

1.1.2. je vhodná k účelu pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

1.1.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

1.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

1.2.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

1.2.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

1.2.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a 

1.2.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

1.3. Bod 1.2. se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

1.4. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.5. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2 PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

2.1. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

2.2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

2.3. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí, tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

2.4. Spotřebitel může požadovat přeměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

2.4.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neostranil v souladu s bodem 2.3.,

2.4.2. se vada projeví opakovaně,

2.4.3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

2.4.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

2.5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

2.6. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

3 ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1 Práva kupujícího z vadného plnění ( dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

3.2 Reklamaci je nutné uplatnit na adrese prodávajícího Dolní 469, 751 14 Dřevohostice nebo zasláním vyplněného reklamačního formuláře na email obchod@elektromotory-cz.cz

3.3 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu.

3.4 Kupující doručí zboží v úplném stavu, včetně všech dokladů a ostatního příslušenství.

 

4 LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku na jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

4.2 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacetičtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

4.3 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4.4 Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na jiné lhůtě.

4.5 Záruční doba pro spotřebitele činí 12 měsíců.

4.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

4.7 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace do 30 pracovních dnů od jejího obdržení. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Přiměřeně se postupuje v případě řešení reklamace opravou věci. Odsoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu spotřebitel prokáže, že věc odeslal. Obdobně se postupuje v případě řešení reklamace výměnou zboží.

4.8 Prodávající je povinen spotřebiteli vydat pri uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a konkrétní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

4.9. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

5 VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

5.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

5.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

5.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží,

5.1.3 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání,

5.1.4 pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil,

5.1.5 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

5.1.6 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů,

5.1.7 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno,

5.1.8 na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů,

5.1.9 na vady vzniklé poškozením zboží při přepravě (nutno řešit s přepravní službou),

5.1.10 poškození v důsledku vyšší moci.

 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 9.1.2023

Informace pro zákazníky
Kde nás najdete

Z&Z Dřevohostice s. r. o.
Dolní 469
751 14 Dřevohostice

Kontakty
Zákaznická podpora
(Po-Pá, 6-15 hod.)
© Copyright 1997 – 2023 Z&Z Dřevohostice s. r. o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz