Logo
(Po-Pá, 6-15 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Z&Z Dřevohostice s.r.o., IČO: 25830996, se sídlem Dolní 469, 751 14 Dřevohostice.

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost mezi prodávajícím a kupujícím, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo výkon své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

1 VADY ZBOŽÍ

1.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá žádné vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,

1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

1.1.3 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.1.4 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

1.1.5 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu

 

2 PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

2.1 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

2.2 Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

2.3 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

2.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě , že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

3 ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1 Práva kupujícího z vadného plnění ( dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

3.2 Reklamaci je nutné uplatnit na adrese prodávajícího Dolní 469, 751 14 Dřevohostice nebo zasláním vyplněného reklamačního formuláře na email obchod@elektromotory-cz.cz

3.3 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu.

3.4 Kupující doručí zboží v úplném stavu, včetně všech dokladů a ostatního příslušenství.

 

4 LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku na jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

4.2 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.

4.3 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4.4 Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na jiné lhůtě.

4.5 Záruční doba pro spotřebitele činí 12 měsíců.

4.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

4.7 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy obdržel výše uvedenou informaci od prodávajícího. Prodávající je poté povinen do 14 dnů ode dne převzetí vráceného zboží vrátit kupujícímu kupní cenu. Obdobně se postupuje v případě řešení reklamace výměnou zboží.

4.8 Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

4.8.1 V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

4.8.2 Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení (fakturou) obsahujícím uvedené údaje.

 

5 VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

5.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

5.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

5.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží,

5.1.3 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání,

5.1.4 pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil,

5.1.5 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

5.1.6 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů,

5.1.7 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno,

5.1.8 na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů,

5.1.9 na vady vzniklé poškozením zboží při přepravě (nutno řešit s přepravní službou),

5.1.10 poškození v důsledku vyšší moci.

 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 4.2.2022

Informace pro zákazníky
Kde nás najdete

Z&Z Dřevohostice s. r. o.
Dolní 469
751 14 Dřevohostice

Kontakty
Zákaznická podpora
(Po-Pá, 6-15 hod.)
© Copyright 1997 – 2021 Z&Z Dřevohostice s. r. o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz